Žiadanky

Typy žiadaniek 

 

 

 

 

 

 

Základné informácie

Kritériom pre prijatie biologického materiálu je:

 • vyplnená žiadanka na laboratórne vyšetrenie – minimálne: priezvisko a meno pacienta, rodné číslo, diagnóza, kód zdravotnej poisťovne (v prípade poistenca Európskej poisťovne aj kópia jeho zdravotného preukazu), jednoznačne špecifikované požadované vyšetrenie, meno, podpis, adresa príp. kontakt na odosielajúceho lekára aj s jeho čitateľným kódom poskytovateľa
 • označená vzorka (minimálne priezvisko a meno totožné na žiadanke, rok narodenia alebo rodné číslo),
 • správne odobratá vzorka (dodržaný objem, druh materiálu)

Odmietnuť možno:

 • žiadanku s biologickým materiálom, na ktorej chýbajú alebo sú nečitateľné základné údaje pre styk so zdravotnou poisťovňou (číslo poistenca – rodné číslo, priezvisko a meno, typ zdravotnej poisťovne, kód odosielajúceho lekára alebo pracoviska, základná diagnóza) a nie je možné ani ich doplniť na základe dotazu u odosielajúceho subjektu
 • žiadanku s biologickým materiálom, ktorá obsahuje požiadavku (požiadavky) na vyšetrenia, ktoré naše laboratórium nevykonáva ani nezaisťuje
 • žiadanku nerešpektujúcu platné indikačné obmedzenia pre jednotlivé vyšetrenia
 • žiadanku ambulantného pacienta od subjektu s odbornosťou lôžkového oddelenia
 • žiadanku s ambulantnou pečiatkou u hospitalizovaných pacientov
 • žiadanku alebo skúmavku (odberovú nádobku) znečistenú biologickým materiálom
 • skúmavku (odberovú nádobku) s biologickým materiálom, ktorá nie je označená alebo kde nie je spôsob identifikácie materiálu z hľadiska nezameniteľnosti dostatočný
 • skúmavku (odberovú nádobku), kde zjavne došlo k porušeniu doporučení o predanalytickej fáze
 • biologický materiál (vzorka) bez žiadanky