Zamestnanci

          Martinské centrum imunológie (MCI) vzniklo ako spoločnosť s ručením obmedzeným 18. augusta 1997. Vzniklo de novo („na zelenej lúke“) a nie, ako to bolo a stále ešte je módou, odštátnením existujúcich činností (ambulancií, laboratórií a pod.) zdravotníckych zariadení  (a v podstate tak často ide len o „premaľovanie“ firemných tabúľ…). Jeho prvým miestom pôsobenia bola až do roku 2001 budova akciovej spoločnosti Martimex na Hviezdoslavovej ulici č. 34. V tomto roku sa tak ambulancie, ako aj laboratórna časť presťahovala do nových vyhovujúcejších priestorov na ďalšej z hlavných ulíc Martina – na ul. Pavla Mudroňa  č. 12, kde sídli dodnes.

          Jeho zakladajúcimi pracovníkmi boli:

Lekári:
MUDr. Mojmír Vrlík, CSc. 1997 –
MUDr. Viera Rösslerová 1997 – 2011
MUDr. Drahomír Somora 1997 – 2011
Vysokoškoláci – nelekári:
Ing. Jela Petrisková, PhD. 1997 – 2016
Ing. Nadežda Mäčková 1997 –
Laborantka:
Oľga Brcková 1997 – 2013
Zdravotné sestry:
Oľga Kapustová                                    1997 – 2005
Jana Petrovičová                                  1997 – 2019
Martina Frátriková                              1997 – 2013
Magda Šošková                                    1997 – 1998
Technicko – hospodársky pracovník:
 Mgr. Linda Kačírová  1997 – 2007
Sanitár:
Ľudmila Ďurišová 1997 –
Ďalšími zamestnancami sú:
Lekári:
MUDr. Janka Raffajová 2000 –
MUDr. Milada Makovická 2003 –
doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD. 2004 –
MUDr. Martina Linceni 2011 – 2018
MUDr. Katarína Šulová 2019 –
Vysokoškoláci – nelekári:
RNDr. Ivana Perončíková 2013 -2019
RNDr. Martin Vážan, PhD. 2016 -2020
RNDr. Ľubica Vadelová, PhD.  2020-
RNDr. Barbora Šutiaková, PhD. 2020-
Zdravotné sestry:
Martina Višňovská 2000 – 2019
Anna Sálusová 2005 -2020
dipl. s. Dana Nováková 2018 – 2023
Mgr. Alena Laurinčíková 2019 – 2022
Tatiana Králiková 2019 -2021
Martina Štaffenová, DiS. 2020-
Bc. Miriam Lovičová 2022-
Silvia Balšianková, DiS. 2023 –
Monika Ličková 2023 –
Laborantky:
Vlasta Chytilková 2003 – 2012
Zuzana Beratšová 2003 –
Eva Švábiková 2012 – 2019
Technicko – hospodársky pracovníci:
Ing. Daniela Vrlíková 2002 – 2015
Eva Hrušková 2008 –

          Od samého počiatku svojho vzniku poskytuje MCI ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre detských i dospelých pacientov nielen z okresov Martin a Turčianske Teplice, ale aj zo širokého okolia presahujúceho aj hranice bývalého Stredoslovenského kraja (najmä z terajších VÚC Žilina a Trenčín). Zameriava sa na celú škálu chorôb spôsobených poruchami imunity, t. zn. nielen alergických, ale aj autoimunitných a tiež na imunodeficiencie. Jeho špecifikom je však skutočnosť, že nielen alergológom a klinickým imunológom, ale aj lekárom – špecialistom iných medicínskych odborov (ako napr. gastroenterológie, reumatológie, dermatovenerológie, endokrinológie, infektológie, vnútorného lekárstva, pediatrie a ďalších) prakticky z celého Slovenska zabezpečuje vo svojej laboratórnej časti stanovenie nimi požadovaných laboratórnych parametrov najmodernejšími laboratórnymi prístrojmi. Tieto laboratórne parametre sú totiž vo veľkej väčšine prípadov v rámci diferenciálno- diagnostického procesu nevyhnutné pre potvrdenie imunopatologickej etiológie chorobných stavov.

          V nadväznosti na vysokú odbornú úroveň sa MCI stalo v roku 2003 partnerom aj pre novovzniknuté Transplantačné centrum II. chirurgickej kliniky Martinskej fakultnej nemocnice v Martine (terajšia Chirurgická klinika a transplantačné centrum Univerzitnej nemocnice v Martine). Aj v súčasnosti v rámci nepretržitej 24 – hodinovej prevádzky zabezpečuje vyšetrenia parametrov transplantačnej imunológie tak darcov, ako aj potenciálnych príjemcov orgánov, ktoré sú nevyhnutné pred samotnými transplantáciami.  Túto činnosť okrem nás už poskytujú len imunologické laboratóriá Univerzitných nemocníc v Bratislave a Košiciach, resp. Fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.

Počas doby existencie MCI si odbornú úroveň zvýšila prevažná väčšina jeho zamestnancov:

Meno Rok Kvalifikácia
MUDr. Mojmír Vrlík, CSc. 2002 Hosťujúci docent JLF UK
Ing. Jela Petrisková, PhD. 2001 Atestácia „Laboratórne metódy v klinickej imunológii a alergológii“
2006 Akademický titul „philosophiae doctor“
Ing. Nadežda Mäčková 2001 Atestácia „Laboratórne metódy v klinickej imunológii a alergológii“
MUDr. Milada Makovická 2003 Atestácia „Klinická imunológia a alergológia“
MUDr. Martina Linceni 2013 Atestácia „Klinická imunológia a alergológia“
doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD. 2008 Akademický titul „philosophiae doctor“
2010 Atestácia „Vnútorné choroby“
2013 Atestácia „Klinická imunológia a alergológia“
2014 Atestácia „Všeobecné lekárstvo“
2019 habilitácia v odbore  „vnútorné choroby“ na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine
Zuzana Beratšová 2005 Atestácia „Laboratórne metódy v klinickej imunológii a alergológii“

      Ďalším dôkazom odbornej úrovne MCI je jeho účasť na vedecko-výskumných projektoch, ktorých výsledky napomáhajú tak diagnostike, ako aj liečbe pacientov s chorobami, príčinou ktorých je imunopatologická reakcia, resp. ktoré zlepšujú výsledky transplantácií u pacientov.

            Zoznam vedecko – výskumných projektov

 • Humorálna rejekcia pri obličkových transplantáciách – vytvorenie štandardov v prevencii, diagnostike a liečbe. Transplantácie vysokoimunizovaných pacientov.    

Grant MZ SR/SP č.2005/09-MFN-01

 • Monitorovanie donoršpecifickej bunkovej imunity ako prostriedok individualizácie imunosupresie a včasnej intervencie u pacientov po obličkovej transplantácii. ELISPOT PCR.

Grant MZ /SP č. 2006/04-MFN-02

 • Reaktivita aferentných nervových zakončení v dýchacích cestách a genetická predispozícia viazaná na HLA molekuly u detí s astma bronchiale.

Grant MZ SR 2007/50-UK-14

 • Asociácia HLA-aliel II. triedy s diabetes mellitus typu 1A v slovenskej populácii.

Grant VEGA (Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie   vied)  1/4284/07

 • Polymorfizmus inzulínového génu u pacientov s diabetes mellitus 1. typu.

Grant Univerzity Komenského UK/47/2009

 • Riziko rozvoja endoteliálnej dysfunkcie, subklinickej makrovaskulárnej aterosklerózy   a iných vybraných kardiovaskulárnych manifestácií v súvislosti s aktivitou psoriázy, juvenilnej psoriatickej artritídy a psoriatickej artritídy – stanovenie prediktorov typu génových polymorfizmov a vyhodnotenie HLA predikcie včasného a subklinického  kardiovaskulárneho poškodenia.

Grant 2012/28-UKMA – 5

 • Identification of Novel Markers in Diagnostic Panel of Neurological Diseases.

Grant of Ministry of Health, 2012/30-UKMA-7

  

      Z publikačnej aktivity posledných piatich rokov vyberáme:

P U B L I K Á C I E:

 1. Ďurmanová V, Dzurilla M, Vrlík M, Suchánková M, Buc M. HLA-G polymorfizmus a asthma bronchiale V. Alergie 2012; 14 (3): 180-184
 2. Bucová M, Suchánková M, Dzurilla M, Vrlík M, Novosadová H, et al. Inflammatory marker sTREM-1 reflects the clinical stage and respiratory tract obstruction in allergic asthma bronchiale patients and correlates with number of neutrolils. Mediators of Inflammation 2012; Article ID 628754: 1-8
 3. Javor J, Dzurilla M, Vrlík M, Suchánková M. Asociácia polymorfizmov v géne pre transformujúci rastový faktor-beta1 s atopickou asthma bronchiale. Alergie 2013; 15 (1): 9-14
 4. Dzurilla M, Vrlík M, Homolová M, Buc M. No association between bronchial asthma and HLA-DRB1, -DQB1 alleles in the Slovak population. Bratislavské lekárske listy 2013; 114 (2): 93-95
 5. Kantárová D, Mokáň M. Autoimunitný diabetes mellitus. – 1. vyd. – Martin : [s.n.], 2014. – 111 s. ISBN 978-80-970969-4-6
 6. Vážan M, Švecová I, Danko J, Lasabová Z. Overexpression of mir-21 and mir-221 in preeclamptic placentas. European Journal of Human Genetics 2014; 22 (1): 61
 7. Kantárová D, Ságová I, Stančík M, Sadloňová J. Hypoglycemia associated with non-islet cell tumors. Neoplasma 2015; 62 (6): 841-845
 8. Michalík J, Čierny D, Kantorová E, Kantárová D, Javor J, et al. The association of HLA-DRB1 and HLA-DQB1 alleles with genetic susceptibility to multiple sclerosis in the Slovak population. Neurological Research 2015; 37 (12): 1060-1067
 9. Kantárová D, Prídavková D, Ságová I, Vrlík M, Mikler J, Buc M. Genetický a molekulový podklad vývoja autoimunitného diabetes mellitus. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 2015; 64 (3): 121-129
 10. Ságová I, Kantárová D, Prídavková D, Klimentová A, Sadloňová J, Mokáň M. Hypoglycemia as a sign of paraneoplastic syndrome in patient with pleural fibroma. European Journal of Oncology 2015; 20 (2): 114-120
 11. Vážan M, Kašubová I, Vaňochová A, Lukáč P, Plank L, Lasabová Z. Implementation of microfluid chip electrophoresis for the detection of B-cell clonality. Acta Medica   Martiniana 2016; 16 (1): 17-21
 12. Dedinská I, Stančík M, Laca Ľ, Miklušica J, Kantárová D, et al. Correlation between CMV Infection and NODAT. Journal of Metabolic Syndrome 2016; 5 (2): nestr. [7 s.] [online]
 13. Sivová V, Nosáľová G, Jureček Ľ, Turjan J, Vlčková S, Bystrický P, Kantárová D, Capek P. >Fagus sylvatica glucuronoxylan sulfate – chemical profile and pharmacological view. Starch-Stärke 2016; 68 (7-8): 621-628

 

           Martinské centrum imunológie sa do roku 2009 podieľalo aj na pregraduálnej výučbe internej propedeutiky študentov III. ročníka Jesseniovej LF UK v Martine. Aj v súčasnosti je školiacim pracoviskom postgraduálneho vzdelávania pre odbory:

 • klinická imunológia a alergológia SZU v Bratislave, ako aj JLF UK v Martine (doposiaľ absolvovalo 52 lekárov, resp. vysokoškolských pracovníkov – nelekárov)
 • všeobecné lekárstvo JLF UK v Martine (doposiaľ absolvovalo 18 lekárov)
MUDr. Mojmír Vrlík, CSc., v.r.
primár a konateľ MCI, s.r.o.