Veda a výskum

(Publikované dňa 1.10.2018)

   Zoznam vedecko – výskumných projektov

  • Výskum nových systémov pre lokálne použitie obsahujúcich špeciálne bakteriálne fágy ako účinnú vysoko špecifickú protilátku v oblasti diagnostiky a liečby autoimunitných ochorení“

MŠVVaŠ SR 2018/14631:1-26CO

Zverejnené zmluvy a objednávky:  Objednávka – MRSA 

Objednávka – spotrebný materiál

Zmluva MCI_administratívna podpora projekt. riadenia

Zmluva MCI_finančný manažér

Zmluva MCI_poradenské služby vo verejnom obstarávaní

Zmuva MCI_vedenie účtovníctva


  • Identification of Novel Markers in Diagnostic Panel of Neurological Diseases.

Grant of Ministry of Health, 2012/30-UKMA-7

  • Riziko rozvoja endoteliálnej dysfunkcie, subklinickej makrovaskulárnej aterosklerózy   a iných vybraných kardiovaskulárnych manifestácií v súvislosti s aktivitou psoriázy, juvenilnej psoriatickej artritídy a psoriatickej artritídy – stanovenie prediktorov typu génových polymorfizmov a vyhodnotenie HLA predikcie včasného a subklinického  kardiovaskulárneho poškodenia.

Grant 2012/28-UKMA – 5

  • Polymorfizmus inzulínového génu u pacientov s diabetes mellitus 1. typu.

Grant Univerzity Komenského UK/47/2009

  • Asociácia HLA-aliel II. triedy s diabetes mellitus typu 1A v slovenskej populácii.

Grant VEGA (Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie   vied)  1/4284/07

  • Reaktivita aferentných nervových zakončení v dýchacích cestách a genetická predispozícia viazaná na HLA molekuly u detí s astma bronchiale.

Grant MZ SR 2007/50-UK-14

  • Monitorovanie donoršpecifickej bunkovej imunity ako prostriedok individualizácie imunosupresie a včasnej intervencie u pacientov po obličkovej transplantáciiELISPOT PCR.

Grant MZ /SP č. 2006/04-MFN-02

  • Humorálna rejekcia pri obličkových transplantáciách – vytvorenie štandardov v prevencii, diagnostike a liečbe. Transplantácie vysokoimunizovaných pacientov.    

Grant MZ SR/SP č.2005/09-MFN-01